Privatumo ir slapukų politika

Vertiname Jūsų pasitikėjimą.

UAB „Medochemie Lithuania“ (toliau – „Medochemie Lithuania“) – tai Lietuvoje registruotas juridinis asmuo (įmonės kodas 304846029, registracijos adresas Gintaro g. 9, Kaunas), kurio pagrindinė veikla yra atstovaujamų farmacinių produktų reklama ir informacijos teikimo paslaugos.

„Medochemie Lithuania“ supranta asmens duomenų apsaugos ir privatumo svarbą visų asmenų, kurie naudojasi „Medochemie Lithuania“ interneto svetainėmis www.diasbeauty.lt, www.diasforte.lt, www.delmar.lt, www.sveikaisirdziai.lt ir kurie pateikia „Medochemie Lithuania“ užklausas, prašymus, todėl teikiame šią informaciją:

kokią asmeninę informaciją apie Jus renkame;

kaip naudojame Jūsų asmeninę informaciją;

kokiu pagrindu naudojame Jūsų asmeninę informaciją;

kiek laiko saugome Jūsų asmeninę informaciją;

kada, kaip ir kodėl galime dalytis Jūsų asmenine informacija su kitais subjektais ir (arba) ją perduoti tarptautiniu mastu;

kaip apsaugome Jūsų asmeninę informaciją;

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmenine informacija;

kaip naudojame slapukus ir kur rasti daugiau informacijos.

Jei turite klausimų apie mūsų privatumo ir slapukų politiką, galite su mumis susisiekti mūsų kompanijos „Medochemie Lithuania“ (toliau – „Medochemie“):

Rinkdama, tvarkydama ir valdydama asmeninę informaciją, „Medochemie Lithuania“ vadovaujasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) numatytais aštuoniais privatumo principais ir įsipareigoja, kad duomenys:

 • duomenų subjekto atžvilgiu bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • bus renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • bus adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • bus tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • bus laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • bus tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • bus perduoti į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją dėl duomenų tvarkymo tik tuo atveju, jei duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas laikosi „Medochemie Lithuania“ privatumo politikoje arba įmonėms privalomose taisyklėse (toliau – ĮPT) nustatytų sąlygų (perdavimo principas);
 • „Medochemie Lithuania“ prisiima atsakomybę už saugomus duomenis ir kaip duomenų valdytojas yra atsakingas už BDAR laikymąsi ir gebėjimą įrodyti tokią atitiktį (atskaitomybės principas).

Ši privatumo ir slapukų politika taikoma interneto svetainėms www.diasbeauty.lt, www.diasforte.lt, www.delmar.lt, www.sveikaisirdziai.lt (toliau ― Interneto svetainės), bet ne kitoms interneto svetainėms, į kurias galite būti nukreipti. Siekdami sužinoti, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys trečiųjų asmenų svetainėse, susipažinkite su jų privatumo politikomis. Jei jus domina, kaip Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagrindinėje „Medochemie Ltd“ interneto svetainėje, apsilankykite www.medochemie.com.

Naudodamiesi Interneto svetainėmis ir (arba) pateikdami mums bet kokią asmeninę informaciją, patvirtinate, kad esate susipažinę su šiomis privatumo ir slapukų politikos nuostatomis.

Ši privatumo ir slapukų politika taikoma tik mūsų gautai informacijai, bet ne informacijai, kurią gavote ir (arba) kuria pasidalijote su trečiaisiais asmenimis.

Teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas

„Medochemie Lithuania“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi BDAR numatytu teisiniu pagrindu. Šis teisinis pagrindas gali būti:

Sutikimas

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei yra vykdomas atsižvelgiant į Jūsų nedviprasmišką ir aiškų sutikimą ir įgyvendinant numatytus duomenų rinkimo tikslus. Jūsų sutikimas gali būti pateiktas raštu arba elektroniniu būdu.

Sutarties sudarymas ir vykdymas

Duomenų tvarkymas yra leidžiamas, jei jis yra būtinas sutarčiai, kurios šalis esate Jūs, kaip duomenų subjektas, vykdyti, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, susijusiais su elektronine paraiška dėl darbo.

„Medochemie Lithuania“ teisinių įsipareigojimų vykdymas

Asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant laikytis nacionalinių, Europos ir (arba) tarptautinių įstatymų ir (arba) reglamentų ir tik tiek, kiek toks duomenų tvarkymas yra būtinas, laikantis minėtose normose nustatytų apribojimų.

Teisėti interesai

Duomenų tvarkymas yra pateisinamas, jei jis yra būtinas siekiant „Medochemie Lithuania“ teisėtų interesų ir jei tokie interesai nėra viršesni už pagrindines duomenų subjekto teises.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

Asmenų prašymų, užklausų nagrinėjimo ir komunikacijos su Jumis tikslais tvarkome Jūsų vardą, pavardę, Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis, komunikacijos datą, laiką ir laiške, paklausime Jūsų pateiktą informaciją. Šie duomenys tvarkomi dėl to, kad Jūs savanoriškai kreipėtės į „Medochemie Lithuania“ ir pateikėte savo asmens duomenis.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus.
El. paštu pateikti prašymai, užklausos saugomi 1 (vienerius) metus el. pašto sistemoje ir 7 (septynerius) archyve.
Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, „Medochemie Lithuania“ ištrins visą asmeninę informaciją, kuria su mumis pasidalijote.

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami įmonėms, priklausančioms „Medochemie Ltd“ įmonių grupei. „Medochemie Lithuania“ vykdydama savo veiklą, gali pasitelkti paslaugų teikėjus. Tai yra informacinių technologijų, marketingo, sklaidos paslaugas teikiantys subjektai (duomenų tvarkytojai), auditoriai, teisininkai, kuriems Jūsų asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina šioms paslaugoms.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, jei tai yra privaloma pagal taikytinus teisės aktus arba yra būtina ginant “Medochemie Lithuania” teises.

Informacija, renkama apie jaunesnius nei 16-os metų amžiaus nepilnamečius

Jei esate jaunesnis nei 16-os metų, galite naudotis „Medochemie Lithuania“ paslaugomis tik turėdami tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą, kurį privalote pateikti „Medochemie Lithuania“.

Jūsų duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

Visi asmens duomenys, kuriuos tvarko „Medochemie Lithuania“, yra saugomi mūsų vietiniuose serveriuose / duomenų bazėje, o „Medochemie Lithuania“ ėmėsi visų pagrįstų priemonių, siekdama užtikrinti, kad tokie duomenys būtų apsaugoti jų saugojimo ir (arba) tvarkymo metu. Su informacija, kuria dalijamasi organizacijos viduje, gali susipažinti tik „Medochemie Lithuania“ vyresnioji vadovybė ir (arba) darbuotojai, su kuriais buvo pasidalinta tokia informacija.

Visa spausdintinėse kopijose pateikta informacija yra saugoma bylose vietos lygiu. Už tokį saugojimą yra atsakingas asmuo, kuriam buvo suteikta prieiga prie tokios informacijos, ir (arba) atitinkamas „Medochemie Lithuania“ vadovas.

Siekiant užtikrinti, kad prieiga prie Jūsų asmens duomenų būtų suteikta tik įgaliotiesiems asmenims ir jie būtų tvarkomi tik tais tikslais, dėl kurių tokia informacija buvo pateikta, vykdomi griežti patikrinimai ir kontrolė.

Papildomos apsaugos priemonės ir procesai, susiję su Jūsų asmens duomenų rinkimu, priežiūra, tvarkymu ir perdavimu, yra įtraukti į „Medochemie Lithuania“ ĮPT.

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs turite toliau nurodytas teises, susijusias su asmenine informacija, kurią apie jus turime.

Informavimas ir teisė susipažinti su informacija

Rinkdami ir tvarkydami asmeninę informaciją, taip pat nustatydami jos naudojimo tikslus, vadovaujamės skaidrumo principu.

Gavę Jūsų prašymą, privalome Jums pateikti visos asmeninės informacijos, kurią apie Jus turime, kopiją ir informuoti, ar tokia informacija yra tvarkoma bet kokiu būdu ar forma. Gavę Jūsų prašymą, galime pateikti visos apie Jus turimos informacijos kopijas.

Teisė reikalauti ištaisyti informaciją

Jei asmeninė informacija, kurią apie Jus turime, yra netiksli arba neišsami, turite teisę reikalauti ją ištaisyti.

Teisė būti pamirštam

Tam tikromis aplinkybėmis galite paprašyti ištrinti Jūsų asmeninę informaciją, pvz., tais atvejais, kai mums ji nebėra reikalinga.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., kai ginčijate asmeninės informacijos tikslumą arba prieštaraujate dėl jos tvarkymo, galite paprašyti blokuoti arba stabdyti Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Tačiau ir toliau saugosime Jūsų asmeninę informaciją. Prieš panaikindami bet kokį apribojimą Jus apie tai informuosime.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Pagal BDAR tam tikromis aplinkybėmis turite teisę gauti asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu), ir ją panaudoti kitur arba pareikalauti, kad ją perduotumėme pasirinktiems tretiesiems asmenims

Teisė nesutikti

Galite pareikalauti, kad sustabdytumėme Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Tai padarysime, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad informacija tvarkoma dėl įtikinamų teisinių priežasčių.

Galimybė pasinaudoti pirmiau paminėtomis teisėmis pateikus prašymą yra nemokama, jei Jūsų reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti ir (arba) neproporcingi. Jei jūsų prašymai yra nepagrįsti ir (arba) neproporcingi, „Medochemie Lithuania“ turi teisę imti pagrįstą mokestį už patirtas išlaidas.

Teisė kreiptis į priežiūros instituciją

Galite pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Jei Jums kyla neaiškumų ar klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite pirmiausia su Mumis el. paštu lithuania@medochemie.com .

JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 • Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite pateikti “Medochemie Lithuania” el. paštu lithuania@medochemie.com arba atsiųsti adresu Gintaro g. 9, Kaunas. Tam, kad galėtume nagrinėti Jūsų prašymą, Jūs turėsite patvirtinti savo tapatybę.
 • Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo išnagrinėsime per 1 mėnesį, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.
 • Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

SLAPUKAI

Interneto naršyklės, tokios kaip „Internet Explorer“, „Firefox“, „Google Chrome“ arba jų ekvivalentai, yra programinės įrangos, naudojamos prieigai prie bet kurio tinklalapio ir jiems naršyti.

Interneto svetainėse naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Interneto svetainės siunčia į Jūsų naršyklę, kad padėtų naršyti puslapius. Dažnai slapukai apima anoniminį unikalų identifikatorių. Kai lankotės interneto svetainėje, kompiuteris prašo Jūsų kompiuterio (PC) arba mobiliojo įrenginio leidimo saugoti šį failą Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje ir iš jo pasiekti informaciją. Slapukai leidžia interneto svetainės savininkui Jus atskirti nuo kitų interneto svetainės naudotojų.

Informacija, surinkta naudojant slapukus, apima apsilankymų datą ir laiką, informaciją apie tai, kaip naudojatės interneto svetaine, ar anksčiau lankėtės interneto svetainėje ir kokia svetainė Jus nukreipė į tinklalapį.

Mūsų Interneto svetainės naudoja efektyvumo slapukus, siekdama stebėti, kaip naudojama interneto svetainė. Visa informacija saugoma anonimine forma, o ši svetainė nevykdo automatinio asmens duomenų rinkimo.

Efektyvumo slapukus savo interneto svetainėje naudojame šiais tikslais:

 • padėti „Medochemie Lithuania“ pagerinti interneto svetainę nustatant, kokie puslapiai yra populiarūs;
 • nustatyti ir ištaisyti klaidas;
 • pateikti statistinius duomenis apie tai, kaip naudojama mūsų interneto svetainė, kad galėtume ją patobulinti;
 • stebėti rinkodaros efektyvumą.

Tai reiškia, kad galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant Jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą, tačiau nerenkame jokios jautrios informacijos apie Jus (pvz., Jūsų vardo, pavardės, adreso ar gimimo datos). Tai – statistiniai duomenys, naudojami vartotojo naršymo modeliams analizuoti, taip pat suprati, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Tokie duomenys neleidžia nustatyti asmens tapatybės.

Slapukai negali būti vykdomi kaip kodas ar naudojami virusams platinti, be to, jie negali suteikti prieigos prie Jūsų standžiojo disko. Negalime perskaityti jokios informacijos standžiajame diske, net jei jame saugome slapukus.

Jei naršydami mūsų interneto svetainėje nepageidaujate gauti slapukų, galite pakeisti savo naršyklės ir (arba) mobiliojo įrenginio nustatymus taip, kad būtumėte informuoti apie slapukus, kaip tai aprašyta toliau.

Duomenys, sukurti „Medochemie Lithuania“ svetainėje naudojant slapukus, gali būti naudojami įvairiais tikslais, įskaitant toliau nurodytus tikslus.

Griežtai būtini slapukai yra būtini, siekiant suteikti galimybę naršyti interneto svetainėje ir naudoti jos funkcijas, pvz., prisijungti prie saugių jos sričių. Jei nuspręsite atšaukti sutikimą arba vėliau blokuoti slapukus, kai kurie svetainės aspektai gali veikti netinkamai arba negalėsite prisijungti prie visos svetainės arba jos dalių.

Veiklos slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja interneto svetainę, pvz., dažniausiai lankomi puslapiai, klaidų pranešimai. Jų tikslas – pagerinti būsimų interneto svetainės versijų veikimą.

Funkcionalumo slapukai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų pasirinkimus, pvz., naudotojo vardą, kalbą, regioną ir suteikia pagerintą asmeninę patirtį.
Pagal teisės aktų reikalavimus „Medochemie Lithuania“ privalo gauti Jūsų sutikimą dėl visų naudojamų slapukų, išskyrus griežtai būtinus slapukus.

„Google Analytics“

Interneto svetainėse naudojamas „Google Analytics“ – tai žiniatinklio analizės įrankis, padedantis suprasti, kaip lankytojai naudoja mūsų interneto svetainę. „Google Analytics“ suteikia galimybę peržiūrėti įvairias ataskaitas apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetaine, kad galėtume ją patobulinti.

„Google Analytics“ naudoja pirmosios šalies slapukus ir renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų interneto svetaine. Šią informaciją naudojame rengdami ataskaitas ir tobulindami savo interneto svetainę.

„Google Analytics“ renka informaciją anonimiškai, todėl negalime nustatyti Jūsų tapatybės. Ataskaitose pateikiamos interneto svetainių tendencijos, nenustatant atskirų lankytojų tapatybės. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ galite rasti „Google“ vystytojų vadovuose.

Galite atsisakyti „Google Analytics“ ir tai neturės poveikio Jūsų apsilankymams mūsų interneto svetainėje. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Google Analytics“ sekimo funkcijos atsisakymą, apsilankykite „Google Analytics“ atsisakymo (opt-out) puslapyje.

Laikomės nuomonės, kad „Google“ yra duomenų tvarkytojas (trečioji šalis), kuris visiškai laikosi Europos ir nacionalinių teisės aktų.

SLAPUKO PAVADINIMAS SLAPUKO APRAŠYMAS SLAPUKO GALIOJIMO LAIKAS SLAPUKAS NESAUGOMAS, JEIGU NESUTINKATE
_ga „Google Analytics” statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. 2 metai Taip
_gid 24 valandos Taip
_gat 1 minutė Taip

Kaip galite valdyti slapukus?

Jei naudodamiesi mūsų Interneto svetainėmis sutinkate su slapukų naudojimu, patvirtinkite tai. Jei juos išjungsite, negalime garantuoti sklandaus mūsų svetainės veikimo.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip valdyti slapukus, apsilankykite savo naršyklės skiltyje „Pagalba“, mobiliojo įrenginio nustatymuose arba interneto svetainėje adresu www.aboutcookies.org, kurioje pateikiama išsami informacija apie slapukų valdymą populiariose interneto naršyklėse. „Medochemie Lithuania“ nėra susijusi su šia interneto svetaine ir neatsako už jos turinį ar kitus aspektus.

Kai interneto svetainėje yra socialinio tinklo, pavyzdžiui „Instagram“ įskiepis, į kurį įdiegti slapukai, apie šio įskiepio renkamus slapukus ir jų renkamus duomenis galite sužinoti šio socialinio tinklo privatumo politikoje.

Jei nuspręsite blokuoti slapukus, visi su ta interneto svetaine susiję pageidaujami nustatymai bus prarasti.

Kitos interneto svetainės

Ši privatumo ir slapukų politika taikoma šioms „Medochemie Lithuania“ interneto svetainėms: www.diasbeauty.lt, www.diasforte.lt, www.delmar.lt, www.sveikaisirdziai.lt

Jei esate nukreiptas į trečiosios šalies interneto svetainę, pažymime, kad ši privatumo ir slapukų politika nebebus taikoma. Kitos interneto svetainės turės savo privatumo politiką.

KITOS NUOSTATOS

Saugumas

Jūsų asmeninės informacijos saugumui skiriame didelį dėmesį, tačiau pažymime, kad nė vienas perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas neužtikrina 100 % saugumo. Nors stengiamės taikyti komerciškai priimtinas priemones Jūsų asmeninei informacijai apsaugoti, negalime garantuoti visiško jos saugumo.

Pažeidimo atveju įsipareigojame apie tai kuo greičiau informuoti atitinkamas valdžios institucijas ir Jus ir (arba) imtis BDAR numatytų veiksmų.

Privatumo ir slapukų politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu atnaujinti arba pakeisti savo privatumo ir slapukų politiką, todėl turėtumėte periodiškai peržiūrėti šią privatumo ir slapukų politiką. Jei naudojate interneto svetainę po privatumo ir slapukų politikos pakeitimų paskelbimo šiame puslapyje, reiškia, kad patvirtinate pakeitimus ir sutinkate laikytis pakeistos privatumo ir slapukų politikos, kuri Jums yra privaloma.

Šio dokumento nuostatos nėra galutinės, o „Medochemie Lithuania“ visada privalo užtikrinti visišką BDAR laikymąsi. Jei kuri nors nuostata prieštarauja arba ateityje gali prieštarauti nacionalinių ir Europos teisės aktų nuostatoms, į šias nuostatas nebus atsižvelgiama. Tokiu atveju įstatymai turės viršenybę.

„Medochemie Lithuania“

Paskutinis atnaujinimas 2020 m. gruodžio 1 d.